Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

K&K Zorgadvies 

Als Opdrachtnemer aangewezen, de besloten vennootschap K&K Zorgadvies, gevestigd te  Zevenhuizen aan de Kokswijk 29, 9354 BV onder Kamer van Koophandel nummer  64397920

Opdrachtgever 

De persoon c.q. klant die beroeps- of bedrijfsmatig handelt, of onderneming, alsmede de  consument die met K&K Zorgadvies de Overeenkomst sluit. 

Overeenkomst 

Alle overeenkomsten tussen K&K Zorgadvies en Opdrachtgever, waarbij K&K Zorgadvies zich verplicht aan de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. 

Werkzaamheden 

Het werkveld waarin K&K Zorgadvies zich ontplooit, onder andere bestaande uit juridische,  administratieve en organisatorische zaken. Alsmede de werkzaamheden zoals omschreven  in de Overeenkomst c.q. offerte gesloten tussen K&K Zorgadvies en de Opdrachtgever. 

Partijen 

K&K Zorgadvies en de Opdrachtgever worden ieder aangemerkt als een ‘Partij’ en  gezamenlijk als ‘Partijen’. 

Algemene Voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden van K&K Zorgadvies. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en wijzigingen a. Op alle Overeenkomsten tussen K&K Zorgadvies en de Opdrachtgever zijn deze Algemene  Voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken. b. K&K Zorgadvies sluit de toepasselijkheid van aanvullende of andere (algemene)  voorwaarden uitdrukkelijk uit, tenzij K&K Zorgadvies en de Opdrachtgever nadrukkelijk  schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

c. Indien deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met (algemene) voorwaarden van de  Opdrachtgever die door K&K Zorgadvies en/of de Opdrachtgever op een Overeenkomst van  toepassing zijn verklaard, prevaleert hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. 

d. Zodra deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een  rechtsverhouding tussen K&K Zorgadvies en de Opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever  geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene  Voorwaarden op daarna te sluiten en gesloten Overeenkomsten. 

e. K&K Zorgadvies is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden  schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt. De gewijzigde versie van de Algemene  Voorwaarden maakt onverkort deel uit van alle na het moment van wijziging gesloten  Overeenkomsten. 

f. Mocht een bepaling in de Algemene Voorwaarden afwijken van een bepaling in de  Overeenkomst, wordt de bepaling uit de Algemene Voorwaarden buiten beschouwing  gelaten en geniet hetgeen opgenomen in de Overeenkomst voorrang. 

g. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of  vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. h. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling  die het dichtst in de buurt komt van wat K&K Zorgadvies bij het opstellen van de  voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 3. Offertes / Aanbod 

a. Alle door K&K Zorgadvies gemaakte offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, herroepelijk  en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, dan is de  offerte voor aanbieding geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of  aanbieding is uitgebracht. 

b. K&K Zorgadvies heeft het recht om de aanvaarding van een offerte of aanbieding door de  Opdrachtgever binnen twee (2) dagen na kennisneming hiervan door K&K Zorgadvies, te  herroepen. 

c. Kennelijke vergissingen of fouten in een offerte of aanbieding binden K&K Zorgadvies niet. 
 

Artikel 4. Prijzen 

a. De Opdrachtgever betaalt voor de werkzaamheden de in de Overeenkomst c.q. offerte  vermelde prijs. 

b. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere overheidsheffingen en administratiekosten,  tenzij schriftelijk anders wordt vermeld. 

c. Facturen van K&K Zorgadvies dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn  voldaan, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

d. K&K Zorgadvies heeft het recht om van de Opdrachtgever vooruitbetaling en/of zekerheid  voor betaling te verlangen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de Opdrachtgever geen  enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende dienst, alvorens de  bedongen vooruitbetaling/zekerheidstelling heeft plaatsgevonden. 

e. Reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden  bijzondere kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij Partijen schriftelijk anders  overeenkomen. 

f. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om een betalingsverplichting jegens K&K Zorgadvies te  verrekenen met een vordering op K&K Zorgadvies, uit welke hoofde dan ook, tenzij K&K  Zorgadvies hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. 

g. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de nakoming van de betalingsverplichtingen jegens  K&K Zorgadvies op te schorten, tenzij de Opdrachtgever een consument is. 
 

Artikel 5. Gevolgen niet tijdig betalen 

a. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is hij buitengerechtelijke incassokosten en  eventuele schadevergoeding verschuldigd aan K&K Zorgadvies. 

b. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor  buitengerechtelijke incassokosten (1 juli 2012). 

c. Wanneer de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, mag K&K Zorgadvies zijn verplichtingen  opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

d. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de  Opdrachtgever, zijn de vorderingen van K&K Zorgadvies op de klant onmiddellijk opeisbaar. e. Weigert de Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door  K&K Zorgadvies, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan K&K Zorgadvies te  betalen.

 

Artikel 6. Levering 

Indien in de offerte, aanbieding of Overeenkomst leverdata of termijnen zijn opgenomen, zijn  deze uitsluitend indicatief en niet fataal, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn  overeengekomen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen  toerekenbare tekortkoming van K&K Zorgadvies op en mitsdien geen grond voor  wanprestatie dan wel ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 7. Ingebrekestelling 

a. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan K&K Zorgadvies. b. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling K&K Zorgadvies ook  tijdig bereikt. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid K&K Zorgadvies 

a. K&K Zorgadvies is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en  voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. b. Indien K&K Zorgadvies aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor  directe schade die voortvloeit uit of verband houdende met de uitvoering van de  Overeenkomst. 

c. K&K Zorgadvies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals – doch niet uitsluitend –  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. d. Indien K&K Zorgadvies aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat  door een door K&K Zorgadvies gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt  uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van  het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (of een gedeelte van het)  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

e. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een  catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding  zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding en/of opschorting van enige  verplichting. 

f. Bij het behalen van certificaten en/of diploma’s rust er op K&K Zorgadvies een  inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting. Derhalve kan K&K Zorgadvies  nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het niet behalen van certificaten en/of  diploma’s. 

g. Elk recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding van K&K Zorgadvies vervalt in elk  geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect  voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk  Wetboek. 

 

Artikel 9. Opdrachtgever 

a. De Opdrachtgever zal tijdig alle voor K&K Zorgadvies voor uitvoering van de Overeenkomst  noodzakelijke informatie verschaffen en medewerking verlenen. 

b. De Opdrachtgever is verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een kopie  identiteitsbewijs aan K&K Zorgadvies te verstrekken, uit hoofde van het aangaan van de  Overeenkomst

c. De Opdrachtgever garandeert dat zijn administratieve organisatie op het moment waarop de  Overeenkomst in werking treedt in orde is.  

d. De Opdrachtgever garandeert dat zijn administratie en alle aan K&K Zorgadvies ter  beschikking gestelde informatie juist en volledig is. De Opdrachtgever verbindt zich de  juistheid en volledigheid van de gegevens die aan K&K Zorgadvies worden verstrekt,  regelmatig te controleren. 

e. Nadelen voortvloeiend uit het niet, niet tijdig aanleveren van informatie en/of onjuiste  informatie komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. K&K Zorgadvies is te diens  aanzien niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever of derden. 

f. De Opdrachtgever is verplicht te allen tijde een volledige en up-to-date kopie te bewaren van  alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan en door K&K  Zorgadvies ter beschikking worden gesteld. 

g. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om hetgeen door K&K Zorgadvies in het  kader van de Overeenkomst is geleverd anders dan voor het beoogde gebruik c.q. doel te  gebruiken.

 

Artikel 10. Ontbinden 

a. De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer K&K Zorgadvies  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, tenzij de tekortkoming gezien  haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

b. Is de nakoming van de verplichtingen door K&K Zorgadvies niet blijvend of tijdelijk  onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat K&K Zorgadvies in verzuim is. c. K&K Zorgadvies heeft het recht de Overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden,  indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig  nakomt, dan wel indien K&K Zorgadvies kennis heeft genomen van omstandigheden die  hem goede grond geven om aan te nemen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet  behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 

Artikel 11. Klachten 

a. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden van K&K Zorgadvies en/of het  factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van de  stukken of informatie waarover de Opdrachtgever een klacht heeft, dan wel binnen dertig  (30) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het  gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken aan K&K Zorgadvies kenbaar te worden  gemaakt. 

b. Klachten als in lid a van dit artikel, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet  op, behoudens voor zover K&K Zorgadvies te kennen heeft gegeven dat zij de klacht  gegrond acht. 

c. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft K&K Zorgadvies de keuze tussen  aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw  verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)  uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door  Opdrachtgever reeds betaalde bedragen. 

d. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in  verband met de klacht. 
 

Artikel 12. Geheimhouding en persoonsgegevens 

a. Partijen zullen vertrouwelijke informatie geheimhouden. 

b. Vertrouwelijke informatie mag uitsluitend in het kader van de Overeenkomst worden  gebruikt. 

c. K&K Zorgadvies voldoet aan de voorwaarden van de Algemene verordening  gegevensbescherming (AVG). Hiervoor wordt de Opdrachtgever naar het Privacyreglement  verwezen. 

d. K&K Zorgadvies zal persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de Overeenkomst  verwerken. Andere verwerkingen geschieden uitsluitend als daartoe een wettelijke  verplichting bestaat, of als K&K Zorgadvies toestemming van de Opdrachtgever heeft  verkregen. 

e. Indien de Opdrachtgever in het kader van de AVG een klacht heeft over het gebruik van  persoonsgegevens, ten aanzien van de zorgvuldigheid waarmee K&K Zorgadvies met de  persoonsgegevens omgaat, kan de Opdrachtgever contact opnemen met K&K Zorgadvies. 

f. Mocht, in tegenstelling tot lid e, de Opdrachtgever de klacht en/of geschil niet tezamen met  K&K Zorgadvies kunnen beslechten, dan staat het de Opdrachtgever vrij om een klacht in te  dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

g. Mocht, in tegenstelling tot lid f, de Opdrachtgever de klacht en/of geschil niet tezamen met  K&K Zorgadvies kunnen beslechten, dan staat het de Opdrachtgever vrij om een verzoek- of  dagvaardingsprocedure op te starten bij de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 13. Overgang van rechten 

a. Rechten van de Opdrachtgever uit een Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan  derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van K&K  Zorgadvies. 

b. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel  3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. 
 

Artikel 14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en inwerkingtreding a. Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is, met uitsluiting van ieder ander recht behalve het  Europees recht, het Nederlands recht van toepassing. 

b. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar K&K Zorgadvies is gevestigd, te weten  de rechtbank Noord-Nederland, met als zittingsplaats Groningen, is exclusief bevoegd om  kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders  voorschrijft. 

c. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld en gepubliceerd op 10 februari 2020 en zijn  per ommegaande van kracht geworden.


Versiedatum: februari 2020
Versienummer:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en ontdekt de mogelijkheden voor uw zorgonderneming!

Bel: 0594-514078 of stuur een e-mail naar info@kenk-zorgadvies.nl

Iso 9001
NEN 7510